An ninh thực phẩm hai nhóm hộ có mức kinh tế khác nhau tại Bãi Sậy, Hưng Yên, 11/1998

198 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2000

Số: 1

Trang: 10-15

An ninh thực phẩm tại Bãi Sậy sau 1 tháng thu hoạch vụ mùa cho thấy: có sự khác biệt ó ý nghĩa thống kê về các yếu tố góp phần đảm bảoan ninh thực phẩm giữa nhóm hộ khá-giàu và nhóm hộ nghèo-rất nghèo: nghề nghiệp, nghề phụ, trình độ văn hoá, cỡ gia đình/tỷ lệ người ăn theo, tài sản, nguồn thu nhập phi nông nghiệp. Thiếu ăn giáp hạt còn xảy ra. Khó khăn trở ngài trong sản xuất và tạo thu nhập phụ ảnh hưởng đến ANTPHGĐ ở nông thôn trên cả 2 bình diện: tính sẵn có và tiếp cận ổn định.
Liên kết