Ảnh hưởng các chế phẩm vi lượng FVC và FVD đến một số chỉ tiêu sinh lý - sinh hoá và năng suất cỏ ngọt trên đất vườn đồi Bắc Thái

132 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1996

Số: 8

Trang: 12-15

Nghiên cứu ảnh hưởng các chế phẩm vi lượng FVC và FVD đến một số chỉ tiêu sinh lý - sinh hoá và năng suất cỏ ngọt trên đất vườn đồi Bắc Thái từ tháng 4/1995 – 8/1995. Kết quả: các chế phẩm FVC và FVD có tác dụng kích thích sinh trưởng-phát triển cỏ ngọt tương đối rõ so với đối chứng, làm tăng chiều cao từ 4,1-13,8%. Dưới tác dụng của FVC và FVD, năng suất cỏ ngọt đều tăng so với đối chứng, trong đó năng suất lá khô tăng từ 35,7% (FVC) đến 38,1 (FVD); tăng hầu hết các chỉ tiêu hóa sinh khảo sát, đặc biệt hàm lượng stevoizid tăng từ 17% (FVC) đến 72,3% (FVD) so với đối chứng. Tác động của FVD thường thể hiện mạnh hơn FVC, song cả 2 chế phẩm đều có thể ứng dụng trong việc thâm canh cây cỏ ngọt trên đất đồi Bắc Thái.
Liên kết