Ảnh hưởng của 2, 4, 5 - T tới sự phát triển của nhu mô gan chuột cống trắng nuôi cấy in vivo

338 August 31, 2017 0

Tạp chí: Hình thái học

Năm: 1976

Số: 2

Trang: 13-17

Liên kết