ảnh hưởng của artesunate kết hợp với primaquine hoặc chloroquine trên sự ly giải hồng cầu in vitro và sự tiêu thụ oxy của hồng cầu người

164 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2000

Số: 2

Trang: 34-38

Nghiên cứu ảnh hưởng của artesunate kết hợp với primaquine hoặc chloroquine trên sự ly giải hồng cầu và sự tiêu thụ oxy của hồng cầu người. Kết quả: artesunate làm tăng sự ly giải hồng cầu ở nồng độ từ 1nM trở lên. Sự ly giải hồng cầu tăng lên khi kết hợp artesunate với primaquine hoặc chloroquine. ở nồng độ từ 1 đến 10mM, artesunate đã làm tăng sự tiêu thụ oxy của hồng cầu một cách có ý nghĩa. Sự tiêu thụ oxy của hồng cầu tăng lên khi kết hợp artesunate với primaquine, trong khi quá trình này giảm đi khi kết hợp artesunate với chloroquine
Liên kết