Ảnh hưởng của bệnh tật đến sự tăng trưởng cân nặng và chiều cao của trẻ từ 0 đến 5 tuổi

161 August 31, 2017 2

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 105-110

Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh tật với sự phát triển cân nặng và chiều cao trên 99 trẻ, 60 trẻ nông thôn (NT) và 39 trẻ thành phố (TP) từ 1/6/1998 đến 30/9/2003 theo phương pháp dọc. Trong năm đầu, tần suất và số ngày mắc bệnh (MB) trung bình trong năm cao nhất. Từ năm thứ 2 trở đi, tần suất và thời gian MB có xu hướng giảm dần. Tần suất và thời gian MB ở nhóm NT cao hơn nhóm TP trong cả 5 năm. Có mối tương quan tuyến tính nghịch giữa tần suất và thời gian MB trung bình trong năm và cân nặng và chiều cao của trẻ. Tần suất MB và số ngày MB trung bình trong năm có xu hướng giảm dần theo tuổi ở cả 2 nhóm suy dinh dưỡng và không suy dinh dưỡng.
Liên kết