Ảnh hưởng của bioflavonoid chiết xuất từ hoa kim ngân (Lonicera dasystila R.) đối với sự tạo hoà hồng E của lympho bào T máu ngoại vi người

178 August 31, 2017 2

Tạp chí: Dược học

Năm: 1990

Số: 2

Trang: 17-19

Bioflavonoid được chiết xuất từ hoa kim ngân hái vào tháng 4 ở ngoại thành Hà Nội. Kết quả: F1 có tác dụng làm tăng tỷ lệ hoa hồng (HH) cả ba loại: HH toàn bộ, HH dâu, HH hoạt động. Tỷ lệ % tạo HH là 50% trở lên thì đối với HH toàn bộ có 7/30 mẫu, đối với HH dâu có 20/30 mẫu, đối với HH hoạt động có 17/30 mẫu. Nếu lấy tỷ lệ tăng HH là 100% thì F1 có tác dụng trong 0/30 mẫu HH toàn bộ, 11/30 mẫu HH dâu và 7/30 mẫu HH hoạt động. F1 có tác dụng rõ rệt với nồng độ 25 microgam/ml, nồng độ 125 microgam/ml có tác dụng kích thích tạo HH E các loại cũng biểu hiện không rõ rệt.
Liên kết