Ảnh hưởng của các liều tiêm khác nhau đối với tính miễn dịch của vacxin cộng hợp Vi - rEPA phòng bệnh thương hàn ở trẻ em

220 August 31, 2017 0

Tác giả: Đặng Đức Anh 

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2004

Số: 6

Trang: 30-33

Nghiên cứu về hiệu lực của vacxin phòng bệnh thương hàn Vi - rEPA ở 241 trẻ 2-5 tuổi tại các nhà trẻ của 3 xã thuộc huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Kết quả: hiệu lực bảo vệ của vacxin này là 89% trong thời gian 46 tháng. Những trẻ được tiêm vacxin Vi - rEPA với liều tiêm 25 mg Vi có kháng thể cao gấp 8 lần. Đã thực hiện các liều tiêm khác nhau: 5 mg, 12,5 mg và 25 mg vacxin Vi - rEPA ở nhóm trẻ 2-5 tuổi. Mỗi trẻ được tiêm 2 mũi, cách nhau 6 tuần. Các mẫu được lấy tại thời điểm trước khi tiêmvacxin, sau khi tiêm mũi thứ hai 4 tuần và sau 1 năm. Tại thời điểm 10 tuần (4 tuần sau khi tiêm mũi thư 2) hiệu giá kháng thể IgG trung bình kháng kháng nguyên Vi ở nhóm tiêm 25 mg cao hơn nhóm tiêm 12,5 và 5 mg tuy nhiên tất cả các nhóm đều có hiệu giá trung bình >3,52 EU (đạt mức độ bảo vệ. Sau một năm hiệu giá kháng thể giảm 7 lần, nhưng vẫn cao hơn so với hiệu giá kháng thể trước khi tiêm. Chứng tỏ tính an toàn và tính miễn dịch ổn định của vacxin Vi - rEPA .
Liên kết