Ảnh hưởng của can thiệp truyền thông giáo dục sức khoẻ đến kiến thức, thái độ, thực hành của dân về vệ sinh môi trường/3 công trình vệ sinh tại xã tân trào huyện Thanh miện tỉnh Hải dương

173 August 31, 2017 2

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2003

Số: 1

Trang: 64-73

Các hộ gia đình chọn từ 6 thôn của xã Tân Trào huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương được điều tra trước và sau khi can thiệp 11 tháng về truyền thông - giáo dục sức khoẻ (TT-GDSK). Mô hình TT-GDSK xây dựng làng văn hoá - sức khoẻ sau can thiệp đã làm thay đổi kiến thức, thái độ và thực hành của người dân về vệ sinh môi trường/3 công trình vệ sinh (VSMT/3CTVS). Những hiểu biết về VSMT/3CTVS tăng lên rõ rệt. Thái độ nhìn nhận về VSMT/3CTVS cũng thay đổi, tỷ lệ dân quan tâm đến VSMT/3CTVS tăng từ 38,6% lên 75,8%. Tỷ lệ gia đình có hố xí hợp vệ sinh (VS) tăng từ 17,1% lên 59,5%; nguồn nước ăn uống hợp VS tăng từ 55,1% lên 73,3%; tỷ lệ gia đình có VS hoàn cảnh chung tốt tăng từ 10,9% lên 27,3%; vệ sinh nước thải tốt tăng từ 7% lên 25,3%. Tính trung bình trong thời gian can thiệp một hộ gia đình đã có 1,39 lượt thay đổi sửa chữa hay làm mới công trình VS và VS môi trường chung.
Liên kết