Ảnh hưởng của cao quả nhàu (Morinda Citrifolia) lên số lượng Lympho bào TCD3, Lympho bào BCD19 và khả năng tiết Cytokin IL2, TNF alpha trên chuột nhắt trắng bị gây suy giảm miễn dịch bằng Cyclophosphamid

255 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 1 PB

Trang: 58-62

Liên kết