ảnh hưởng của chất 2-4-5 T, liều lượng cao trên Isozim LDH các mô chuột thực nghiệm

144 August 31, 2017 0

Năm: 1973

Số: 2

Trang: 13-17

Liên kết