Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng và quang chu kỳ đến hệ số nhân cây ráy

169 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 9-12

NC khả năng tái sinh chồi ráy trên môi trường đặc MS+3mg/l BAP đạt trung bình 3,92 chồi/mẫu nuôi cấy; trên môi trường đặc MS+3mg/l BAP+0,2mg/IBA số chồi/mẫu đạt 3,7; trên nền môi trường lỏng MS+1mg/l BAP+0,2mg/IBA số chồi/mẫu đạt 5,25. Trong điều kiện tối hoàn toàn, số lượng chồi ráy được sinh ra trong môi trường lỏng nhiều hơn so với ở điều kiện chiếu sáng 14 giờ sáng/10 giờ tối; số chồi/mẫu cao nhất là ở công thức MS+1mg/l BAP + 0,2mg/l IBA. Ở giai đoạn đưa cây ra vườn ươm, dùng giá thể trấu hun + cát (tỷ lệ 1:1), đạt tỷ lệ sống 93,47% là tốt nhất.
Liên kết