Ảnh hưởng của chế độ ăn thiếu kẽm đến nồng độ các yếu tố tăng trưởng trong huyết thanh và tế bào gan của chuột đang thời kỳ phát triển

169 August 31, 2017 0

Năm: 1993

Số: 3

Trang: 51-57

Mục đích: nhằm xác định ảnh hưởng của khẩu phần thiếu kẽm đến khả năng tiếp nhận thức ăn, tăng trọng, đồng thời mối liên quan giữa thiếu kẽm với một số các chất trung gian giữ vai trò điều hòa sản xuất IGF-I: GH, GHBP, số lượng thụ thể của GH màng tế bào gan trên chuột đang trong giai đoạn phát triển. Phương pháp: Dùng động vật thực nghiệm là chuột. Kết quả: chế độ ăn thiếu kẽm đã ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận thức ăn, sự tăng trọng, nồng độ Insulin-like Growth Factor-I (IGF-I), nồng độ Growth hormone huyết thanh (GH), nồng độ GH-binding protein huyết thanh (GHBP) và số lượng thụ thể của GH trên màng tế bào gan đã được xác định trên chuột cái Wistar, 21 ngày tuổi.
Liên kết