Ảnh hưởng của Cloramphenicol, Doxycyclin và vitamin E lên sự tương tác giữa sodium artesunate và hexobarbital

131 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 19-22

Vật liệu: sodium artesunat kết tinh; dung dịch sodium bicarbonat 5%; thuốc thử được pha hàng ngày. Chuột nhắt trắng đực chủng Swiss, thể trọng 20±2g. Chuột được chia làm 4 lô. Kết quả: Sodium artesunat với liều 150mg/kg đã làm giảm tác dụng gây ngủ của hexobarbital. Vitamin E và doxycyclin không ảnh hưởng tới giấc ngủ hexobarbital cũng như sự tương tác giữa artesunat và hexobarbital. Chloramphenicol làm tăng tác dụng gây ngủ của hexobarbital. Sodium artesunat làm giảm tác dụng kéo dài giấc ngủ hexobarbital của cloramphenicol.
Liên kết