Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng, kích thước lồng nuôi tới sự phát triển, sinh sản của Anopheles minimus theobald, 1901

232 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Đình Chử 

Năm: 2004

Số: 6

Trang: 66-72

Các thử nghiệm được tiến hành với Anopheles minimus Theobald 1901, chủng đã tự giao phối trong lồng hẹp từ năm 2003. Bọ gậy phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng 200-220 lux, với tỷ lệ nuôi thành công là 59,3%. Thời gian sống trung bình của muỗi đực luôn thấp hơn muỗi cái. Ở mật độ nuôi thích hợp nhất (1 con/1,3 cm2 diện tích một mặt lồng nuôi), tỷ lệ muỗi cái thụ tinh là 72% và trung một muỗi cái đẻ 145 trứng. Kích thước lồng nuôi 30 X 30 X 30 cm và cường độ ánh sáng 200 lux thích hợp cho hoạt động giao phối hiệu quả.
Liên kết