Ảnh hưởng của dapson (DDS) tới tác dụng chống đông máu của thuốc kháng vitamin K

126 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1991

Số: 5

Trang: 18-19

Nghiên cứu ảnh hưởng của dapson (DDS) tới tác dụng chống đông máu của thuốc kháng vitamin K. Mô hình dùng ở đây là tromexan, một thuốc kháng vitamin K có dược động học thuận lợi. Qua đánh giá độ giảm thời gian Quick% khi chỉ dùng DDS, độ giảm % suy từ thời gian Quick, ảnh hưởng của tromexan và DDS+tromenxan tới yếu tố II, yếu tố X, kết quả: DDS có tương tác với thuốc chống đông máu loại kháng vitamin K. Tương tác có thể do tranh chấp ở protein huyết tương hoặc ở enzym chuyển hóa thuốc ở gan, vì tromexan bị oxy hóa ở microsôm gan. Như vậy, DDS, một thuốc dùng phổ biến còn có thể tương tác với nhiều thuốc khác nữa.
Liên kết