Ảnh hưởng của dịch chiết quả nhàu (Morinda citrifolia) Việt Nam lên sự chuyển hóa enzym ở gan chuột

169 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2005

Số: 4

Trang: 128-132

NC ảnh hưởng của dịch chiết bằng nước của quả nhàu Việt Nam lên một số các enzym chống oxy hóa và enzym P450 ở gan chuột nhắt trắng. Kết quả: Dịch chiết bằng nước của quả nhàu Việt Nam có hoạt tính chống oxy hóa hữu hiệu. ở nhóm có sử dụng dịch chiết quả nhàu + CCl4, hàm lượng MDA đã giảm 10%, hoạt độ SOD tăng 31% so với nhóm nhiễm độc. Bên cạnh đó cũng thay đổi hoạt tính P450: khi chuột nhiễm độc được bổ sung dịch chiết quả nhàu hoạt tính đã tăng lên 49,5% so với nhóm được uống CCl4 những vẫn giảm so với nhóm đối chứng 30,3%. Nhóm được uống dịch chiết quả nhàu, hoạt tính P450 tăng 24,8%.
Liên kết