Ảnh hưởng của điện châm huyệt nội quan lên một chỉ số về huyết học

163 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2002

Số: 4

Trang: 38-45

Nghiên cứu ngẫu nhiên 30 nam sinh viên khỏe mạnh, từ 19-24 tuổi tại 3 thời điểm: trước châm, sau châm 30 phút, sau một đợt châm 8 ngày. Chọn 16 trong 30 người trên làm nhóm chứng để châm ngoài huyệt. Kết quả: điện châm huyệt Nội quan làm tăng số lượng hồng cầu, hồng cầu lưới và hemoglobin; làm giảm số lượng tiểu cầu một cách rõ rệt sau 30 phút và sau một liệu trình châm 8 ngày liên tục. Riêng hematocrit sau 8 ngày châm mới tăng lên một cách có ý nghĩa (p<0,05). Khi điện châm ngoài huyệt, các thông số trên không đổi.
Liên kết