Ảnh hưởng của Flavonoid và Saponin của cây kim ngân ( Lonicera japonica Thunb. Caprifoliaceae) đối với sự ổn định màng hồng cầu người.

177 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2007

Trang: 1-7

Liên kết