Ảnh hưởng của nhị trần thang, nhị trần thang gia giảm và một số thành phần hóa học chính chiết xuất từ NTTLH lên khí quản chuột lang cô lập

172 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2010

Số: 5 (409)

Trang: 33-36

Liên kết