Ảnh hưởng của nhiệt độ, máu vật chủ tới sự phát triển của anopheles minimus trong phòng thí nghiệm

144 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Ðình Chử 

Năm: 2005

Số: 4

Trang: 58-63

Thí nghiệm được tiến hành trên chủng An.minimus thế hệ 98 trong điều kiện nuôi ở nhiệt độ 22±1độ C, 25±1độ C, và 28±1độ C, ẩm độ 70-80%. Nhiệt độ tỉ lệ nghịch với thời gian phát triển và tỉ lệ trứng nở: ở 22 độ C (tỉ lệ trứng nở là 84,1%, thời gian giai đoạn trứng là 3-4 ngày), ở 25 độ C và 28 độ C (tỉ lệ trứng nở là 77,3% và 65,5%, thời gian giai đoạn trứng là 2-3 ngày). Nhiệt độ tương quan nghịch với thời gian phát triển của bọ gậy. Ở nhiệt độ cao, thời gian phát triển của bọ gậy ngắn hơn ở nhiệt độ thấp. Nhiệt độ thích hợp cho bọ gậy phát triển là 25 độ C với 38% bọ gậy phát triển tới giai đoạn trưởng thành. Sau khi nở một ngày, muỗi đã đốt máu ở tất cả 3 nhiệt độ thí nghiệm. Ở 22 độ C, tỉ lệ muỗi đốt máu luôn cao hơn so với ở 25 độ C và 28 độ C. Muỗi đốt máu người, có số lượng trứng đẻ và tỉ lệ nở trứng cao hơn so với muỗi đốt chuột nhưng tỉ lệ bọ gậy phát triển tới quăng và tới muỗi không có sự khác biệt.
Liên kết