Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy lên độc lực của vi khuẩn dịch hạch (Y.pestis)

161 August 31, 2017 0

Tác giả: Đào Xuân Vinh 

Năm: 1996

Số: 3

Trang: 39-43

Từ một số chủng vi khuẩn dịch hạch phân lập ở Tây Nguyên trong thời gian 1993-1995, các tác giả đã đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy lên độc lực của vi khuẩn dịch hạch Y. pestis. Kết quả cho thấy các chủng Y. pestis có khả năng sản sinh kháng nguyên F1 ở 28oC nhưng thấp hơn khi nuôi cấy ở 37oC từ 3 đến >100 lần. Động lực sản sinh KNF1 của các chủng ở 28oC và ở 37oC như nhau, đạt mức độ cao vào ngày thứ 3, 4 nhưng sau đó tăng không đáng kể mặc dù nuôi cấy tới 27 ngày. Độc lực tính theo thời gian chết trung bình của chuột thí nghiệm được gây nhiễm bằng chủng nuôi cấy ở 37oC ngắn hơn chủng nuôi cấy ở 28oC, nhưng LD50 là như nhau.
Liên kết