Ảnh hưởng của nồng độ progesterone vào ngày tiêm HCG đến kết quả của các chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm

124 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 7

Trang: 19-22


Liên kết