Ảnh hương của phân đoạn dịch chiết lá bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.) lên hoạt tính enzym fructose 1,6 biphosphatase và hàm lượng glycogen của gan chuột thực nghiệm

202 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2008

Số: 10 (390)

Trang: 27-30

Liên kết