Ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết lá bằng lăng nước ( Lagerstroemis speciosa (l.) Pers.) lên hoạt độ enzym glucose 6 phosphatase và hexokinase của gan chuột thực nghiệm

175 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2009

Số: 398

Trang: 37-40

Liên kết