Ảnh hưởng của rượu và thuốc lá đối với mật độ xương của nam giới ở ngoại thành Hà Nội.

120 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 43-46


Liên kết