Anh hưởng của Sodium Artesunate trên hoạt độ Glutamate Dehydrogenase (GLDH) và Cholinesterase (Che) huyết thanh chuột nhắt trắng

291 April 11, 2017 0

Tạp chí: Thông tin y học

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 17-23

Từ khóa: Hóa sinh

Liên kết