Ảnh hưởng của thời điểm uống thuốc đến nồng độ rifampicin, isoniazid và pyrazinamid huyết tương bệnh nhân lao

126 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Thị Luyến 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 45-49

Liên kết