Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy và lượng cấy ban đầu đến các chỉ số sinh học của vacxin BCG trước và sau khi đông khô

164 August 31, 2017 0

Năm: 1994

Số: 3

Trang: 34-41

Việc sử dụng một lượng cấy ban đầu 40mg/135ml Sauton so với 70mg/135ml Sauton nuôi cấy để sản xuất vacxin BCG cho hiệu quả hơn về hiệu suất sinh khối, đồng thời tỷ lệ sống của vacxin sau khi đông khô cũng đạt yêu cầu chất lượng cao hơn. Các chỉ số về thời gian nuôi cấy, pH, độ đục và trọng lượng sinh khối được xác định qua thí nghiệm, giúp việc theo dõi tính ổn định của quy trình sản xuất vacxin BCG đông khô tại Viện Vacxin. Thời gian nuôi cấy có ảnh hưởng đến độ sống tươi và tỷ lệ sống. Tỷ lệ sống không hoàn toàn phụ thuộc vào độ sống tươi theo tuyến tính. Không có mối liên quan thuận nghịch giữa đơn vị sống tươi và tỷ lệ sống của vacxin khô trong cả 2 thí nghiệm. Lượng sinh khối thu được vào ngày thứ 6 và 7 ở 2 thí nghiệm không có sự khác biệt, nhưng tỷ lệ sống lại rất khác nhau.
Liên kết