Ảnh hưởng của thuốc lá và môi trường sống với ung thư phổi

162 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2000

Trang: 105-107

Nc 31 trường hợp thấy: ảnh hưởng của khói thuốc lá gây ung thư phổi (UTP) gặp ở 20/31 ca (64,5%). Môi trường sống cũng có ảnh hưởng tới UTP, đáng lưu ý có 8/31 ca UTP (25,8%) từng sống nhiều năm ở vùng có rải chất diệt cỏ, mặc dù họ không hút thuốc lá hoặc sử dụng bất kỳ hóa chất nào khác
Liên kết