ảnh hưởng lâu dài của việc mở bàng quang dẫn lưu

137 August 31, 2017 0

Tác giả: Võ Tấn Ca 

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1962

Số: 4

Trang: 36-45

Liên kết