Áp dụng các nguyên tắc sự hòa hợp thẩm mỹ nhóm răng trước và khuôn mặt trong phục hình cố định

188 August 31, 2017 1

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2009

Số: 12

Trang: 33-36

Mục tiêu: đánh giá hiệu quả việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản cho thẩm mỹ răng trong phục hình cầu chụp sử dụng vật liệu toàn sứ.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu thử nghiệm lâm sàng có đối chứng (nhóm 1: cầu chụp sứ kim loại, nhóm 2: cầu chụp sứ không kim loại). Tiến hành trên 72 bệnh nhân (BN) phục hình cầu chụp vùng răng trước tại Khoa phục hình Viện Răng Hàm Mặt Quốc Gia từ tháng 12/2003 đến 12/2008.
Kết quả: sau 5 năm, độ bền vững của nhóm cầu chụp toàn sứ có tỷ lệ 95,86%, sự sát khít của phục hình 86,73%, màu sắc rất đẹp 86,78%, đường viền lợi phục hình tốt 93,39%. Trong khi đó, nhóm cầu chụp sứ kim loại, độ bền vững 100%, sự sát khít phục hình 75%, màu sắc và đường viền lợi ở mức độ tốt là không đạt, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05.
Kết luận: vật liệu phục hình là yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công về thẩm mỹ và sự tương hợp sinh học.
 
Liên kết