Áp dụng cột sắc ký ái lực miễn dịch (IAC) định lượng aflatoxxin B1 trong mẫu thực phẩm so sánh hiệu xuất thu hồi giới hạn phát hiện với cột chiết pha rắn (SPE)

205 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2006

Số: 2 PB

Trang: 25-28


Liên kết