Áp dụng kỹ thuật ngưng kết Latex thụ động đảo ngược (RPLA) định lượng độc tố tả

137 August 31, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Bình Minh 

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 57-62

Liên kết