Ap dụng kỹ thuật PCR nghiên cứu kiểu gien của chủng P.Falciparum ở Việt Nam

192 April 11, 2017 0

Tác giả: Đoàn Hạnh Nhân 

Năm: 1996

Số: 8

Trang: 41-44

Liên kết