Áp dụng kỹ thuật phản ứng chuỗi polymerase (PCR-RFLP) để phân biệt giun đũa người và giun đũa lợn

198 August 31, 2017 0

Năm: 2007

Số: 1

Trang: 53-59


Liên kết