áp dụng phương pháp gil vernet có cải tiến trong phẫu thuật thận lấy sỏi san hô lớn và phức tạp

136 August 31, 2017 3

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1984

Số: 3

Trang: tr.:68-77

Liên kết