Áp dụng phương pháp Pulsed field gelelectrophoresis (pfge) trong nghiên cứu định loại dựa trên phân tử các chủng Haemophilus influenzae gây bệnh

165 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 23-28

Liên kết