Áp dụng phương pháp tạo đám hoại tử (PFU) cho chuẩn độ hiệu giá vaccin rota sản xuất tại Việt Nam

234 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2010

Số: 4 (112)

Trang: 19-22

Liên kết