Áp dụng thử nghiệm tính ổn định thúc đẩy (Accelerated Stability Test) dự đoán thời hạn sử dụng của huyết thanh kháng uốn ván mẫu chuẩn quốc gia

166 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 14-17

Thử nghiệm tính ổn định thúc đẩy được áp dụng để dự đoán thời hạn sử dụng của huyết thanh kháng uốn ván (SAT) mẫu chuẩn quốc gia 1400 IU/ml. Mẫu thử nghiệm được đặt ở các nhiệt độ -20oC, 4oC, 22oC, 37oC và 45oC, và sau 6 tháng được xác định công hiệu bằng phương pháp trung hòa độc tố trên chuột nhắt trắng. Kết quả: xác định có mối tương quan giữa sự thay đổi công hiệu và thời gian bảo quản của SAT. Mối tương quan này được thể hiện bằng công thức Arrhenius và thời hạn sử dụng của SAT mẫu chuẩn quốc gia là 9 năm 6 tháng khi bảo quản ở -20oC.
Liên kết