Bán định lượng nồng độ human chorioric gonadotropin (HCG) trong nước tiểu - ứng dụng để theo dõi động thai và dọa sẩy

116 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Diễm 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1993

Số: 1

Trang: 30-31

Nghiên cứu trên 144 mẫu nước tiểu của những phụ nữ chậm kinh đến khám và theo dõi thai tại khoa Sản, Bệnh viện trung ương Huế. Kết quả: có 21/144 ca được theo dõi trong 10 tuần lễ đầu, trong số đó: 3 ca có nồng độ hCG thấp trong khoảng 1000-2000 IU/L ở tuần lễ chậm kinh đầu tiên (1 ca sinh non, con 2kg; 1 ca sẩy; 1 ca sinh thường, con 3,5kg), 18 ca có nồng độ hCG 10.000-35 000 IU/L ở tuần lễ chậm kinh đầu tiên (17 ca sinh thường, con 2,3-3,5kg; 1 ca sinh sớm không rõ nguyên nhân). Nồng độ hCG giao động khá rộng, do đó việc theo dõi động học hCG trong 10 tuần lễ đầu rất có ý nghĩa trong theo dõi thai khi có động thai, doạ sẩy để có thể can thiệp bằng progesteron nếu cần.
Liên kết