Bàn thêm về châm xuyên huyệt

133 August 31, 2017 0

Tác giả: Hoàng Khánh Toàn 

Năm: 2004

Số: 12

Trang: 32-35

Giới thiệu khái niệm và nguồn gốc của Châm xuyên huyệt, cách phân loại và những ứng dụng trên lâm sàng. Nguyên tắc sử dụng theo quan điểm của Hoàng đế nội kinh gồm: Nhân thân chế nghi (tùy từng bệnh nhân cụ thể là quyết định), Án bộ nhi thủ (căn cứ vào vị trí châm mà quyết định), Y bệnh nhi luận (căn cứ vào bệnh tình cụ thể mà quyết định). Những ưu điểm trong điều trị hiện nay.
Liên kết