Bàn về chẩn đoán vỡ lách do chấn thương kín. Vai trò của chụp X quang cấp cứu và chọc thăm dò ổ bụng trong việc chẩn đoán

136 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1962

Số: 3

Trang: tr.:26-38

Liên kết