Bệnh động kinh trẻ em dưới 6 tuổi tại Viện Bảo vệ Sức khoẻ Trẻ em

595 August 23, 2017 5

Tác giả: Hoàng Cẩm Tú 

Chuyên ngành: Tâm thần học

Năm: 1996

Số trang: 127 Tr.

Đối tượng nghiên cứu: 337 bệnh nhân từ 1-72 tháng tuổi tại Viện Bảo vệ Sức khoẻ Trẻ em, từ 8/1993-12/1995. Kết quả: động kinh (ĐK) từ 1-3 tuổi 69,73%, >3 tuổi 30,27%. ĐK toàn thể 74,18%, trong đó ĐK cơn lớn 57,27%, Hội chứng (HC) West 6,82% chủ yếu <2 tuổi, HC Lennox-Gastaut 6,23% chủ yếu >3 tuổi, cơn vắng YT 2,67% ở trẻ >3 tuổi, cơn GTL 1,19%. ĐK cục bộ, cục bộ toàn thể hoá và hỗn hợp gồm các loại: cơn vận động, cơn thực vật, cơn tâm thần vận động, cơn cục bộ toàn thể hoá và hỗn hợp. 53,41% tìm được nguyên nhân ĐK, các yếu tố gia đình chỉ chiếm 8,31%. Điều trị dài hạn bằng thuốc chống ĐK có khả năng cắt cơn hoàn toàn 2/3 trường hợp.
 
Liên kết