Biến đổi một số chỉ số huyết học và đông máu ở tuần lễ đầu trong thời kỳ thứ hai của bệnh bỏng

176 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Bỏng

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 22-26

Liên kết