Bơm tinh trùng vào buồng tử cung: liên quan giữa tinh trùng và tỷ lệ có thai ở những cặp vô sinh do thiểu năng tinh trùng

131 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Minh Châu 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 9

Trang: 116-119

Nghiên cứu 150 cặp bệnh nhân (BN) vô sinh do thiểu năng tinh trùng được điều trị bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) từ tháng 1/2003 đến 6/2005. Tỷ lệ có thai/tổng số BN là 26,7%. IUI thực sự có hiệu quả trong trường hợp vô sinh do thiểu năng tinh trùng nhẹ với tinh dịch đồ ban đầu có mật độ tinh trùng trước rửa >10 x10 mũ 6/ml, tổng số tinh trùng di động trước rửa >10 x10 mũ 6, tỷ lệ tinh trùng di động trước rửa >30% và tổng số tinh trùng di động sau rửa >5 x10 mũ 6. Tỷ lệ có thai khác nhau có ý nghĩa thống kê với p<0,0001 khi: mật độ tinh trùng trước rửa >20 x10 mũ 6/ml, tổng số tinh trùng di động trước rửa >20 x10 mũ 6, tỷ lệ tinh trùng di động trước rửa >40% và tổng số tinh trùng di động sau rửa >5 x10 mũ 6.
Liên kết