Bước đầu đánh giá hàm lượng Alpha-fetoprotein (AFP) trong huyết thanh người mang HBsAg (-), HBsAg (+) và bệnh nhân ung thư gan

104 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2005

Số: 5

Trang: 167-171

Đánh giá hàm lượng Alpha-fetoprotein (AFP) trong huyết thanh người mang (-), HBsAg (+) và bệnh nhân ung thư gan. Bộ sinh phẩm AFP - nano, dựa trên nguyên lý của kỹ thuật ELISA, được sử dụng cho định lượng AFP huyết thanh 165 người bình thường HBsAg(-) và 415 người mang HBsAg(+). Hàm lượng AFP trung bình ở người HBsAg (-) là 0,13 cộng trừ 0,12 ng/ml ( P<0,001) và ở người mang HBsAg (+) là 1,10 cộng trừ 0,27 ng/ml ( P<0,05). Xét nghiệm huyết thanh học trên 32 bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng ung thư gan đã phát hiện sự tăng bất thường về nồng độ AFP. Tỷ lệ bệnh nhân có hàm lượng AFP trên ngưỡng 20ng/ml chiếm 93,75% ( 30/32 mẫu), trong đó AFP > 100 ng/ml chiếm 78% ( 25/32 mẫu).
Liên kết