Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị một số bệnh da bằng kĩ thuật xung lực ánh sáng cường độ mạnh (IPL)

89 August 31, 2017 0

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 12-18

Liên kết