Bước đầu đánh giá kết quả phương pháp nong động mạch vành bằng bóng và đặt khung giá đỡ stent trong điều trị bệnh động mạch vành cho 131 bệnh nhân tại Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam

224 August 31, 2017 1

Năm: 2000

Trang: 138-149

Liên kết