Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết của rễ cây chóc máu ( Salacia cochinchinensis) trên chuột nhắt bị tăng glucose huyết bằng streptozocin

160 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2009

Số: 7 (399)

Trang: 28-32

Liên kết