Bước đầu đánh giá thực trạng môi trường nước và tỷ lệ bệnh bướu cổ xã Tràng Xá huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

120 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1998

Số: 6

Trang: 23-24

Điều tra 624 hộ gia đình và 51 mẫu xét nghiệm tại xã Tràng xá - Võ Nhai thu được kết quả: tỷ lệ hộ dân dùng nước mỏ chiếm tỷ lệ cao 77,24%. Hàm lượng CN có trong nguồn nước ăn uống là 7,14 cộng trừ 1,9 cao gấp trên 10 lần tiêu chuẩn cho phép, tỷ lệ mắc bướu cổ còn quá cao 53,91%, tỷ lệ bướu cổ ở hộ dùng nước mỏ cao gấp 2,28 lần so với hộ không dùng nước mỏ.
Liên kết